فهرست شاتوب
منوی کاربری
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ را از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ؟
زمان مطالعه: 8
یونس زارعی
22:31
04/02/1399

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ را از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ؟ 0 تا 100 یادگیری طراحی سایت

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ را از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺶ راه ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ را ﻧﺸﺎن می دهیم ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ دﻗﯿﻘﺎ از ﭼﻪ ﻧﻘﻄﻪاي ﺷﺮوع

دسته بندی:

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﯾﮏ ﮐﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع آن را ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ و وﺟﻮد ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ راه ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدي ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﭘﺲ اﮔﺮ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﻣﺜﻞ: ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟ ﯾﺎ اﺻﻼ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ را از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ!

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟

ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎ از ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ دارد:

  • ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﺑﺘﺪا ﮐﺎﻣﻼ وﻗﺖﺗﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي وردﭘﺮس اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ و ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ وردﭘﺮﺳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
  • ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ زﺑﺎنﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮاي ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ  ( و ﺑﻌﺪ Front end –، ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ )ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻓﺮاﻧﺖ اﻧﺪ ﺳﺎﯾﺖ CSS ،Htmlﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ( را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻢ Back end – )ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﮏ اﻧﺪ ﺳﺎﯾﺖ PHPﯾﮏ زﺑﺎن ﺳﻤﺖ ﺳﺮور ﻣﺜﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
  • ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮي در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺻﻼ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام راه ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮاد ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ وردﭘﺮس را اﺻﻼ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وردﭘﺮس ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﭼﯿﺰي ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ وﺑﻼگ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در وردﭘﺮس ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎي وردﭘﺮﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻤﯿﺰﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪه اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮاد ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻫﻢ از وردﭘﺮس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ، ﺑﺴﯿﺎري دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ داﻧﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻓﺮاﻧﺖ اﻧﺪ و ﺑﮏ اﻧﺪ ﮐﺎرﺷﺎن را اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ و اﻟﯽ آﺧﺮ!

ﺣﺎﻻ در اﯾﻦ ﺷﻠﻮغ ﺑﺎزار ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد؟ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

طراحی سایت را از کجا شروع کنم؟

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ را از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ؟

شاید بشود گفت که بهترین کار برای یک انسان صفر کیلومتر این است که در اولین اقدام یک وبلاگ ساده بزند. با زدن وبلاگ شخص قادر به ایجاد دسته‌بندی‌های مختلف برای مطالب‌، تهیه قالب برای وبلاگ، خرید دامنه اختصاصی، با انتخاب عکس برای مطالب‌، اصول تولید محتوا و… خواهد بود. شما می‌توانید یا در یکی از سرویس های ساخت وبلاگ وطنی وبلاگ بسازید یا اینکه…

اول به سراغ یادگیری وردپرس (WordPress) بروید.

شما به هر حال برای فعالیت در سطح بالاتر باید اقدام به یادگیری وردپرس کنید. wordpress یک سیستم مدیریت محتوا و یک سایت ساز است. در وردپرس شما تمام امکانات لازم برای زدن وبلاگ را دارید. در کنارش می‌توانید کارهای بسیار بزرگ‌تر و عجیب‌تر هم انجام دهید: از افزونه های مختلف وردپرس یا قالب های جذاب وردپرس استفاده کنید، برای سایت‌تان فایل آپلود کنید، کاربران سایت را مدیریت کنید و…

بسیاری از کارهایی که باید با برنامه نویسی انجام شود را در وردپرس می‌توان با نصب افزونه انجام داد. مثلا داشتن فروشگاه اینترنتی، اضافه کردن امکان واسطه گری فروش به سایت، ایجاد بخش نظرات برای کاربران، ایجاد فهرست مطالب و…
پس همینجا می‌فهمید که بسیاری از پروژهای طراحی سایت را می‌توان با یادگیری وردپرس انجام داد.

وردپرس چیست؟ WordPress چیست؟ مزایا و معایب وردرپرس

سطح دانش وردپرس خودتان را ارتقا دهید! تمام افزونه ها یا قالب‌هایی که در وردپرس استفاده می‌کنید را متخصصان وردپرس در سراسر جهان تهیه کرده‌اند. چرا یکی از آن‌ها شما نباشید؟ با یادگیری برنامه نویسی در وردپرس شما می‌توانید یک سایت اختصاصی وردپرسی داشته باشید که هیچ کس دیگر امکاناتش را نداشته باشد. این کار باید با یادگرفتن Html و Css شروع شود. چون قالب های هر سایتی از کدهای Html و Css تشکیل شده‌اند پس…

بعد یادگیری HTML و CSS

با یاد گرفتن HTML شما مبانی ساخت بدنه اصلی و طراحی صفحات وب را یاد خواهید گرفت. چون با آن می‌توانید عناصر مختلف یک صفحه وب که شامل لیست، عکس، متن، پاراگراف، صوت و… می‌شود را در کنار هم قرار دهید. CSS هم برای تغییر چیدمان، تغییر رنگ‌بندی و فونت صفحات HTML ساخته شده است. در حقیقت CSS در کنار HTML و JavaScript هسته اصلی بخش فرانت اند سایت شما هستند.

اینکه گفتیم بعد از یادگیری وردپرس به سراغ یادگیری html و css بروید دلیلش این است که پس از اینکه سایت وردپرسی‌تان را ایجاد کردید و html یاد گرفتید، می‌توانید با دستکاری کردن تگ های Html قالب وب سایت‌تان را کاملا سفارشی‌سازی کنید.

یادگیری HTML و CSS

حالا یادگیری جاوا اسکریپت برای ساخت صفحات وب حرفه ای

جاوا اسکریپت یک زبان برنامه‌نویسی پویا و شی‌گراست که برای تعامل بهتر با صفحات وب استفاده می‌شود. وقتی شما با HTML و CSS ساختار اولیه صفحات وب سایت‌ خود را طراحی کردید با جاوا اسکریپت نحوه عملکرشان را کنترل خواهید کرد. به این صورت که مثلا تعیین می‌کنید که چه اطلاعاتی با یک کلیک پنهان شوند یا نمایش داده شوند، رنگ چه عناصری به هنگام قرار گرفتن موس روی آن‌ها تغییر کند و… همچنین با جاوا اسکریپت می‌توانید اسلایدی از تصاویر در صفحات وب نمایش دهید، امکان زوم کردن بر روی تصاویر را ایجاد کنید، در سایت‌تان تایمر یا شمارش معکوس ایجاد کنید، فایل صوتی یا تصویری در صفحات وب پخش کنید، برنامه‌های وب و موبایل را اجرا کنید و…

طراحی قالب بی‌ نظیر با یادگیری Bootsrape و Jquery

حالا اگر می‌خواهید در طراحی قالب برای سایت‌تان حرفه‌ای شوید یاد گرفتن Bootsrape و Jquery را هم در برنامه‌تان بگذارید.
با یادگیری Bootsrape مجموعه‌ای از ابزارهای رایگان برای طراحی بهتر صفحات وب و نرم افزارهای تحت وب در اختیارتان قرار می‌گیرد.

Jquery هم که یکی از کتابخانه‌های جاوا اسکریپت است که کارهایی مثل پیمایش اسناد Html، متحرک سازی، رسیدگی به رویدادها و تعاملات AJAX را انجام می‌دهد و در حقیقت هدفش آسان‌تر کردن استفاده از جاوا اسکریپت است. پس شما می‌توانید به جای یادگیری جاوا اسکریپت یک راست به سراغ Jquery بروید. اگرچه باید در جریان باشید که جی کوئری یک جایگزین برای جاوا اسکریپت نخواهد بود.

یادگیری طراحی UI و UX

تمامی این موارد تا اینجا به شما در طراحی کردن یک قالب حرفه‌ای کمک می‌کنند و می‌شود گفت که با تسلط بر این موارد بر بخش Front end کار مسلط شده‌اید.

بخش فرانت اند کار شما یعنی همان بخشی که کاربر با آن سر و کله می‌زند. برای همین در این زمینه بهتر است روی نرم افزارهای گرافیکی مثل فتوشاپ، اسکچ و… هم کار کنید. چون برای تهیه تصاویر سایت و همچنین انجام دادن طراحی رابط کاربری سایت و ارتقا تجربه کاربر (UI و UX) به دانش گرافیکی نیاز خواهید داشت. البته با کمک نرم افزارهای گرافیکی می‌توانید ایده سایت‌تان را از همان اول کاملا طراحی کنید بعد طبق این طرح به برنامه نویسی فرانت اند بپردازید و سایت را طراحی کنید.

 

 طراحی UI و UX

یادگیری یک زبان سمت سرور، مثلا PHP

بعد از اینکه بعد فرانت اند کارتان را روبراه کردید نوبت به برنامه نویسی بک اند کار می‌رسد که می‌تواند با PHP یا Asp.net و… انجام شود. کار کردن روی بخش بک اند یا برنامه نویسی سمت سرور یعنی کار کردن روی منطق سایت شما که از اهمیت بالایی برخوردار است. چون مثلا اگر شما با دانشی که تا به اینجا به دست آوردید یک صفحه تماس با ما درست کنید و دکمه ارسال فرم‌ها کارش را درست انجام ندهد عملا همه طراحی فرانت اند شما بی‌کاربرد به نظر می‌رسد. پس هر وقت که قرار باشد کاربر کاری کند که به پایگاه داده یا سرور ربط داشته باشد استفاده از یک زبان برنامه نویسی سمت سرور مثل PHP ضروری است.

خوبی کار با PHP این است که بعد از یاد گرفتن PHP می‌توانید خودتان برای سایت وردپرسی‌تان افزونه بسازید و کدهای PHP را برای سایت‌تان تمرین کنید!

برای پیشرفت کردن در زبان PHP باید با معماری MVC در کد زدن آشنا شوید. چون با این کار در سطح بالایی برنامه نویسی خواهید کرد و امنیت سایت شما هم تضمین خواهد شد.

البته یاد گرفتن PHP به همینجا ختم نمی‌شود و شما باید یک فریم ورک معتبر و شناخته شده برای PHP یاد بگیرید. در حال حاضر فریم ورک لاراول اعتبار خوبی در میان طراحان سایت و مدیران کسب و کارها دارد.

حالا شما به ما بگویید طراحی سایت را از کجا شروع کنیم؟ دوست داریم جواب شما را هم به این سوال بدانیم چون برای رسیدن به یک هدف بی‌نهایت مسیر می‌تواند وجود داشته باشد! مسلما هم ما هم کاربران شاتوب از خواندن تجربیات شما لذت خواهیم برد و نکاتی که می‌گویید را به کار خواهیم بست. پس بی‌صبرانه منتظر خواندن نظرات شما در بخش نظرات سایت هستیم.

برچسب ها:

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code